มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เตรียมการและมาตรการการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษาทุกคน และทีมงานกองร้อย อส. ร่วมจัดเตรียมความพร้อม ในการตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์