ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีนายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการสางเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM