มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564  “ราชภัฏสืบสาน...สงกรานต์ประเพณี...ตามวิถีใหม่” แบบ new normal พร้อมรักษามาตรการป้องกัน covid-19 โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโสผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยของมหาวิทยาลัย ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ