5 เมษายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ คณบดีคณะครุศาสตร์บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม 
ภาพ/ข่าว คณะครุศาสตร์