โดยทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัด
อันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular
Universities in Thailand โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่ง
ตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี
ด้านนิเทศศาสตร์
2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.. - 5.ค. และประกาศผลการโหวต
ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี)
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
" โควต้า!!  โควต้า!!  โควต้า!!  โควต้า!! "
? สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 เมษายน 2564
รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิก >> http://academic.uru.ac.th/AdminLTE/admission/00063.pdf
???? สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ SmartURU : http://academic.uru.ac.th/smarturu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.
หรือมาสมัครกันได้ที่คณะ. .
ติดต่อ โทร  061-269-2772
095-634-8434 (พี่หนึ่ง)
086-200-1117 (พี่บาส)