ขอเชิญรับชมการนำเสนอ
ประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย 
ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

<a href='http://www.council.uru.ac.th/sanha/2559/president2559/sanha.html
'>http://www.council.uru.ac.th/sanha/2559/ president2559/sanha.html</a>