มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยแบบคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และภาคี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนฯ และ ผศ.ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์ ผู้แทนคณะทำงานเป็นผู้ชีแจงวัตถุประสงค์ของการประชุมและนำเสนอภาพรวมทั้งหมด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ ที่ขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (กลุ่มเด็กและเยาวชน/กลุ่มวัยทำงาน/กลุ่มผู้สูงอายุ) และตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันระดมแนวคิดสู่การปฏิบัติเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในพื้นที่อุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน