วันที่  29 มีนาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาการอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วม
"พิธีส่งเคราะห์และเอาขวัญอธิการบดีและผู้บริหาร" โดย พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุข่อแฮ พระอารามหลวง 
ณ วัดพระธาตุข่อแฮ พระอารามหลวง
ภาพ/ข่าว PR URU