มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้จัดการโครงการ (PM) ร่วมกับผู้ประสานงานในพื้นที่ (AM) จำนวน 30 ตำบล จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) จำนวน 60 คน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนแนวปฏิบัติงานและเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครบุคคลรับจ้างเพิ่มเติมรอบ 3  ร่วมกัน ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์