ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (กบต.) ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานพัฒนาพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ ณ อาคาร STC คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี