30 มีนาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิต ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU