วันที่ 24 มีนาคม 2564
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 20 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจะปฏิบัติงานจริง และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นก่อนส่งออกสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ โดยมีหัวข้ออบรมทั้ง 9 พฤติกรรม
1. พฤติกรรมความซื่อสัตย์
2. พฤติกรรมความรับผิดชอบ
3. พฤติกรรมการมีระเบียบวินัย
4. พฤติกรรมความขยันและอดทน
5. พฤติกรรมการประหยัด
6. พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
7. ความคิดสร้างสรรค์
8. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
9. พฤติกรรมความปลอดภัยและจิตอาสา
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน