มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" 
: สุจริต โปร่งใส บริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาล :
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564