วันที่ 22 มีนาคม 2564 
 ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม) เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม? อนุรักษ์? เผยแพร่? ด้านศาสนา? ศิลปะ? วัฒนธรรม? ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น? โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม? มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย? ระหว่าง? สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม? มหาวิทยาลัยราชภัฏ? 38? แห่ง 
ณ ห้องประชุมชั้น8? อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาพ/ข่าว ? กองพัฒนานักศึกษา มรอ.