วันที่ 22 มีนาคม 2564 
ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี (งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ) ผู้แทนอธิการบดี มรอ. ร่วมการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564   ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการ แสดงปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รมต.กระทรวงอุดมศึกษา ฯ ในหัวข้อ"วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย"  The 1st National and the 11th International Conference on Art & Culture: Contemporary Arts and Culture Practice (ICAC 2021) การประชุมครั้งนี้จัดโดย ภาคีเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย  ม.ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว  กองพัฒนานักศึกษา มรอ.