ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนวันการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์