วันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสียงทองบ้านนา อำลาหอพัก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประงสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักศึกษาหอพักผูกพันและมีเจตคติที่ดีต่อการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย 
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา มรอ