วันที่ 13 มีนาคม 2564 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยอาจารย์ ดร. เฉวียง  วงค์จินดา รองผู้อำนวยการ ได้จัดโครงการ Coaching Camp Startup Thailand League 2021 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติให้พิธีเปิดโครงการจำนวน 200 คน  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจด้านต่างๆ การให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนการยื่นแผนธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่การพิจารณาสนับสนุน และได้รับเกียรติจากคุณธันยธร  จรรยาวรลักษณ์  วิทยากร Startup ระดับประเทศ ตำแหน่งผู้จัดการสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน ณ ห้องประชุมFMS102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว Nsp Uru