หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์