มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการจัดประชุมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเขตภาคเหนือ เข้าร่วม จำนวน 14 สถาบัน 
แบ่งเป็นสถาบันขนาดเล็ก จำนวน 4 สถาบัน สถาบันขนาดกลาง 4 สถาบัน สถาบันขนาดใหญ่ 6 สถาบัน และนักศึกษา พิการ 5 สถาบัน
โดยนักศึกษาปกติ ประเมิน 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 14 คน และนักศึกษาพิการ ประเมิน 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 คน 
ภาพ / ข่าว    PR URU