การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผู้ได้รับตำแหน่งบริหาร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ผู้ผ่านการสอบเลื่อนระดับ ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บรรจุใหม่ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในการมอบของที่ระลึกและเปิดการประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์