????เชิญชวนเชิญชิม รสชาติของเสียงดนตรี ในโครงการแสดงทักษะวิชาชีพทางดนตรี Recital Concert ครั้งที่ 10 ของนักศึกษาเอกดนตรีสากล ร่วมแรงร่วมใจ 2 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี จัดแสดงในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง FMS 102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์