เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมครั้งที่ 3/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม  พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดี และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รวมทั้งแสดงความยินดีแก่ รองอธิการบดีทั้ง 5 ท่าน ณ ห้องแระชุมพิชันสงคราม อาคาร ICIT มรอ.
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ