มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)  รอบที่ 3 เพิ่มเติม
จำนวน 138 อัตรา (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม- 31 ธันวาคม 64)