วันที่ 19 มีนาคม 2564
ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ และคณะ เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสัมภาษณ์โครงการวิจัย "โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อล้ำ" พื้นที่ 7 ได้แก่ บ้านภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ.