มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)


กำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  http://academic.uru.ac.th/personalSys หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์   http://academic.uru.ac.th/personalSys และติดประกาศ ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์