มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 

จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย
“การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ”

วันพุธ ที่ ๒๔   กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้อง FMS  ๑๐๑ และ FMS ๑๐๒  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

http://www.uru.ac.th/welcome/newsdetails/334