ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิ์ในการประกอบกิจการจำหน่ายชุดนักศึกษาอุปกรณ์ประกอบและเครื่องหมายที่มีตรามหาวิทยาลัย