ขอเชิญบุคลากรใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ดูรายละเอียดของผู้มีสิทธิเสนอชื่อในเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หรือที่หน่วยงานต้นสังกัด

http://www.council.uru.ac.th/sanha/2559/president2559/sanha.html