มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ URU Why We Love U "เปิดโลกวิชาการสานฝันสู่วิชาชีพ" เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 300 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกเรียนสาขาอาชีพที่เหมาะสมในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมตามฐานทั้งหมด 7 ฐาน ซึ่งมีคณะ 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย ร่วมนำเสนอกิจกรรมและหลักสูตรให้กับน้องๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #URUWhyWeLoveU PR.URU