วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการด้านภาษาแก่นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 2-13 ก.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเรียนหลักสูตรนานาชาติและปรับตัวสู่การเรียนรู้ข้ามวัฒธรรมภายใต้บริบทกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :: วิทยาลัยนานาชาติ