ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ.) สายสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๓ อัตรา  *****

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

----------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม  ::
http://personnel.uru.ac.th/news/work/employee/2.61.pdf
สอบถามเพิ่มเติม  ::
กองบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 416601-20  ต่อ 1645,1720