ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://personnel.uru.ac.th/news/work/teacher/1.61.pdf