ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
-------------------------
ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน-11พฤษภาคม2561
(เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

http://personnel.uru.ac.th/news/work/pc/1-61.pdf