ขอเชิญ บุคลากรและนักศึกษา และประชาชนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบประชาพิจารณ์  " ร่างยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"