ประกาศ : คณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 2/2560
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานสภาคาจารย์และข้าราชการ