ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปและสาขาวิชาเอก ( อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์