การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2567 
โดยมี รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT