วันที่ 14 มิถุนายน  2567 
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567  “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย มี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่รวมถึงแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสู้เส้นทางอายุน้อยร้อยล้าน” รวมถึงระเบียบปฏิบัติ วินัยนักศึกษา คุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย 
ภาพ/ข่าว PR URU