วันที่ 13 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุม  สายวิชาการ/สายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2567 โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม  โดยภาคเช้า 08.30 น.-12.00น.  สายวิชาการ ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.30 น. สายสนับสนุน 
 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU