ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าประชุมได้แก่  อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายธนัย เนียมกุญชร หัวหน้างานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567  วางแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ ยกร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 พระเทพรัตนดิลก (สมัย) อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มี โครงการร่วมระหว่าง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 9 โครงการ
ภาพ/ข่าว PR URU