มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ร่วมกับ หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์