มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยท่านรองอธิการบดี รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย พร้อมด้วยผู้บริหาร สวพ. และคณะนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม สู่ความยั่งยืน The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024 Driving Society Engagement Innovation toward Sustainability จัดขึ้นในวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสังคม โดยนักวิจัย มรอ. จำนวน 16 ผลงาน 
แบ่งเป็นผลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์กลุ่ม BCG จำนวน 8 ผลงาน งานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์กลุ่ม Culture & Art จำนวน 2 ผลงาน งานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์กลุ่ม Innovation for Social จำนวน 2 ผลงาน และ งานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์กลุ่ม Health & Wellbeing จำนวน 3 ผลงาน และ งานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์กลุ่ม อพ.สธ. จำนวน 1 ผลงาน