มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่าย CWIE 9 เครือข่ายทั่วประเทศ โดยปีนี้เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบนเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีผู้บริหารของกระทรวง อว. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมงาน 1,000 คน

โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้มอบรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับชาติ 2 รางวัล จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่..

1. รางวัลสถานศึกษาดำเนินการ 
CWIE ดาวรุ่ง ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์

2. รางวัลคณาจารย์นิเทศ CWIE 
ดีเด่น ระดับชาติ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี

งานวัน CWIE DAY เป็นงานมอบรางวัลเชิญชูเกียรติให้กับสถานศึกษา อาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการที่มีผลงาน CWIE โดดเด่นระดับประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับชาติจากการประกวดผลงาน CWIE ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน