มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา Basic Counseling" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีทักษะที่ถูกต้องในการจัดระบบการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานรวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 290 คน ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

PR.URU