รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเพื่อจ้างเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา