วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย  ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2567
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานับประการ อาทิ ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น พระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบการประชาธิปไตยของไทยพระองค์แรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ภาพ / งานเลขาและพิธีการ
ข่าว / PR URU