วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม  2567
ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ศบร.)นำโดย อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี  อาจารย์ ดร. ธัญญา  จันทร์ตรง ผู้อำนวยการศูนย์ (ศบร.) เข้าร่วมประชุม และนำเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึงนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาและแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย โดยมี คุณจริยา ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ร่วมต้อนรับ และรับฟัง การนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการป่าชุมชน"และ "การจัดการ CarbonCredit"โดย ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และนำเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุขบำรุง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับการพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยในอานาคต ตลอดจนการพัฒนาทีมบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ป่าในเมืองต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว: ศบร.