25 พฤษภาคม 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย คณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัด นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาแบบร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567 ณ หอศิลป์ริมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  โดยมี อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีรวมทั้ง ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อาจารย์ภูดิท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านวินัย ปราบริปู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เจ้าของหอศิลป์ริมน่าน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
ภาพ/ข่าว คณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย