เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อน “โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย” ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (174)/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อน “โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย” ในครั้งนี้  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ที่เป็นวัยรุ่นและเยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวทางวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าประสงค์ที่ 3 ลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนา ออกแบบกลไกวิชาการระดับพื้นที่ ที่กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน กำกับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือการจัดการเชิงพื้นที่และวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในองค์กรสร้างวินัยให้ลดพฤติกรรมเสี่ยง เกิดพฤติกรรมความเคยชินในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดความสูญเสียและการบาดเจ็บที่ศีรษะอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย